پاکستان حملات تروریستی به عزاداران حسینی در افغانستان را محکوم کرد