خروج 400 مخالف مسلح از «الهامه» و «قدسیا» تا ۴۸ ساعت آینده