رقابت سیمولتانه شطرنجباز روشندل به مناسبت روز جهانی «عصای سفید»