انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات برگزار می‌شود