مرگ یک نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید