برگزاری همایش مدیران رفاه بانک صادرات و مدیران بیمه سرمد