استقرار گسترده نیروها در ۳ محور برای شروع عملیات آزاد سازی موصل