تکرار اتهام واشنگتن علیه اسلام آباد: پاکستان، پناهگاه تروریست ها