فارین پالیسی: آمریکا در مسأله سوریه مستقیماً با ایران مذاکره کند