اعتبارات وزارت بهداشت برای اجرای تمامی برنامه محدود است