انتقاد تند و تیز اوباما از ترامپ؛ صلاحیت کار به عنوان کارگر را هم نداری