نشست «هیهات من الذلة» در دانشگاه علم‌وصنعت برگزار می‌شود