مردم امتحان خود را پس داده‌اند/تریبون‌داران دین گریزی نکنند