علی عبدالله صالح مداخله روسیه برای توقف تجاوزات عربستان را خواستار شد