محققان موفق به حل کردن مولکول های آب در زمرد شده اند