استاد حوزه: برخی تریبون‌ها دست افرادی است که اطلاعات تاریخی ندارند