عربستان و اسرائیل در مقابله با ایران، اتحاد مشترک تشکیل بدهند