ایجاد تعادل بین حوزه اجتماعی و سیاسی از مهم‌ترین راهبردها است