مردان فداکار جان راننده معلول را نجات دادند+ تصاویر