بوریس جانسون: بریتانیا باید گزینه نظامی در سوریه را مدنظر قرار دهد