پیام تسلیت پزشکیان به پزشکی که چندعضو خانواده اش ب طرز مشکوکی فوت شدند