اعترضات به رفتار ظالمانه پلیس آمریکا در «اورگان» به خشونت کشیده شد