معاون نخست وزیر ترکیه درخصوص جنگ احتمالی روسیه و آمریکا هشدار داد