سفیر روسیه در آمریکا خطر بروز جنگ هسته ای را رد کرد