هشدار وجود بمب، یکی از خیابان‌های معروف پاریس را مسدود کرد