کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری کنند