بوریس جانسون: شجاعت نظامیان انگلیسی تاثیر داعش را در عراق و سوریه کاهش داد