از قربانیان حادثه تروریستی کابل تا نمایش ظهر روز عاشورا در تهران