آمریکا: اوضاع افغانستان ارتباطی با کشمیر ندارد و هند نیز حق دفاع از خود را دارد