سازمان دیده بان حقوق بشر؛ اقدام سعودی ها در صنعا، جنایت جنگی است