پیشروی ارتش و کمیته های مردمی یمن به طرف مرز عربستان