اتخاذ مواضع ملایم تر اتریش در قبال توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپا با کانادا