فرمان تاریخی رئیس جمهوری چین درباره حاکمیت حزب کمونیست