ظریف بر آتش بس فوری و یافتن راه حل سیاسی و فراگیر در سوریه تاکید کرد