تلاش رهبر اسکاتلند برای اتحاد مخالفان سیاسی دولت بریتانیا