عناصر مسلح در الهامه و قدسیا سلاح‌هایشان را تحویل دادند