انتشار فهرست هدایای خارجی اعطا شده به اعضای دولت اوباما/ از کتاب نفیس استاد فرشچیان تا سیگارهای برگ کوبایی