راوانلی: بالوتلی چندین سال نوری با کسب توپ طلا فاصله دارد