مدیر سابق ام آی ۶: صحنه را خالی کردیم، جا برای روسیه باز شد