افت ارزش پول رایج مصر در پی قطع کمک های نفتی عربستان