توافق ایران و بانک جهانی برای تهیه نقشه راه همکاری های فنی و مشاوره ای