عکسی یادگاری از مجموعه "نردبامی بر آسمان" در اینستاگرام نظام دوست