تشکر «صالح» از مواضع «سید حسن نصرالله» در حمایت از یمن