کشورهای عضو «بریکس» سیاست فشار و تهدید را نمی پذیرند