مجمع عمومی سازمان ملل درباره انتصاب دبیرکل جدید تشکیل جلسه می‌دهد