عمان: کشورهای عرب مسبب به بن بست کشاندن بحران در سوریه هستند