جنتی: ایران گفت وگو با ادیان و فرهنگ ها را با هدف نهادیه کردن صلح در دستور کار دارد