نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن/قیمت ۵۰۰ تومان کاهش یافت