الحشد الشعبی: در آستانه عملیات موصل تظاهرات و تحصنی انجام نشود