سفارت روسیه در دمشق هدف خمپاره تروریست ها قرار گرفت